25/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wniesienie środka odwoławczego jest w istocie jednym aktem procesowym, jednolitą czynnością procesową – także wówczas, gdy wniesiony on zostaje w postaci kilku pism procesowych (np. sporządzonych niezależnie przez stronę i jej pełnomocnika procesowego albo przez kilku pełnomocników jednocześnie).

Judykatura nie wymienia wypadków wydania zbędnych orzeczeń me-rytorycznych, a więc niedopuszczalnych. Stwierdzono natomiast wy

padki wydania zbędnych postanowień incydentalnych (np. postanowienia co do faktu złożenia przez stronę określonego oświadczenia procesowego). Może się jednak zdarzyć wydanie zbędnego orzeczenia merytorycznego (np. w postępowaniu o dział spadku spotkać się można z wydaniem osobnego postanowienia o ustaleniu składu masy spadkowej, która podlega ustaleniu w postanowieniu o dziale). Orzeczenie zbędne, którego wydanie jest niedopuszczalne według przepisów kodeksu, z tego właśnie powodu jest wadliwe, a zatem może zostać zaskarżone. W razie niedopuszczenia do zaskarżenia tego typu orzeczeń powstałaby sytuacja paradoksalna, że orzeczenie zupełnie wadliwe, bo nie przewidziane w kodeksie, pozostawałoby w mocy, podczas gdy orzeczenie o tyle mniej wadliwe, że przewidziane w kodeksie, jakkolwiek sprzeczne z pewnymi jego przepisami, byłoby zaskarżalne.

Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia sądu za pomocą środka od-woławczego odnosi się do jego sentencji, a nie do uzasadnienia (poza szczególnym wypadkiem przewidzianym dla rewizji nadzwyczajnej). Gdy treść uzasadnienia orzeczenia narusza sferę prawną strony, może ona – w zależności od konkretnego wypadku – bronić się w osobnym procesie (np. żądaniem opozycyjnym, o ustalenie prawa lub stosunku prawnego) lub starać się o wniesienie rewizji nadzwyczajnej. Gdy uzasadnienie nie ma cechy wyrazistości i jednoznaczności można, oczywiście, żądać dokonania jego wykładni sądowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>