Nie może bowiem być nauczycielem osoba

23/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczone prawa publiczne,

– przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

– przeciwko której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

– która była ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Trzeci warunek, jaki musi spełniać osoba chcąca być nauczycielem, odnosi się do warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje na podstawie umowy lub na podstawie mianowania. Stronami tego stosunku pracy są nauczyciel i dyrektor szkoły – pracodawca. Organem bowiem uprawnionym do zawierania umów o pracę i zatrudniania na podstawie mianowania jest dyrektor szkoły. To dyrektor nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem, zgodnie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>