Od 1 stycznia 2004 r.

24/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy ustalające sposób obliczania no-minalnego czasu pracy na podstawie normy średniotygodniowej, a przy pracy w ruchu ciągłym – normy dobowej. Również na pisemny wniosek pracownika można go zatrudnić w systemie skróconego tygodnia pracy. Charakteryzuje się on wykonywaniem pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu w granicach do 12 godzin dziennie w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zalegalizowano równocześnie praktykę stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy. We wszystkich tych przypadkach decyzja należy do pracodawcy, który w zależności od potrzeb instytucji może, ale nie musi, uwzględnić wniosek pracownika.

Od 1 stycznia 2004 r. pracownik podejmujący pierwszą pracę w karierze zawodowej uzyskuje w roku kalendarzowym, w którym ja rozpoczął, prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze Vn wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku. Oznacza to, że nie będzie musiał czekać sześć miesięcy na pierwszą część urlopu, ale już po pierwszym miesiącu pracy może wziąć Vn urlopu należnego po roku pracy. Niezmienione zostały zasady nabywania prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych. Następuje to w każdym następnym roku kalendarzowym. Osoby zatrudnione w roku 2004 nabywają prawo do kolejnego urlopu 1 stycznia 2005 r. i to niezależnie od tego, w jakim miesiącu rozpoczęto zatrudnienie.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują dwa progi wymiaru urlopu wypoczynkowego i wynoszą one:

– 20 dni – przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat,

– 26 dni – przy zatrudnieniu powyżej 10 lat.

W przypadku pracy na dwóch lub więcej etatach

Nowe wymiary 20- i 26-dniowy dotyczą pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej na niepełnym etacie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu, biorąc za podstawę 20- lub 26-dniowy czas urlopu. Oznacza to, że pracownik zatrudniony np. na pół etatu będzie miał prawo do 10 lub 13 dni urlopu.

W przypadku pracy na dwóch lub więcej etatach do stażu pracy istotnego dla wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się także okres poprzedniego niezakoń- czonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub ko-lejnego stosunku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>