Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji

03/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Zalecenie, że środek odwoławczy – po pozytywnym sprawdzeniu jego dopuszczalności – powinien zostać rozpoznany przez sąd drugiej instancji bez uzasadnionej zwłoki, odnosi się w szczególności do zażalenia, ponieważ rozstrzygnięcie objętych nim kwestii, najczęściej o charakterze incydentalnym, przedłuża postępowanie w sprawie co do jej istoty.

Read More

Forma orzeczenia sądu po ponownym rozpoznaniu sprawy

03/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Jeśli chodzi o formę orzeczenia sądu po ponownym rozpoznaniu sprawy, to stosuje się tu ogólne reguły dotyczące orzeczeń (art. 316 i 354 k.p.c.). Tak więc sąd pierwszej instancji oddali skargę wyrokiem, natomiast uwzględniając ją, zmieni zaskarżony wyrok, są to bowiem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. W innej natomiast sytuacji może zostać wydane postanowienie uchylające wyrok i odrzucające pozew lub umarzające postępowanie.

Read More

Komu nie przysługuje zażalenie?

01/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Wyjątkowo zażalenie nie przysługuje od postanowień sądów wojewódzkich, wydanych w sprawach, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych (art. 477 8 k.p.c.).

W postępowaniu nieprocesowym przysługuje zażalenie na „inne” postanowienia, poza orzekającymi co do istoty sprawy, takie jak:

– postanowienie odmawiające dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestnika (art. 510 § 1 k.p.c.)

Read More

W przypadku szkół lub placówek nowo utworzonych

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

W przypadku szkół lub placówek nowo utworzonych skład komisji określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Tekst ogłoszenia o konkursie powinien zawierać:

– wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r.:

– wykaz dokumentów, jakie powinny być złożone przez kandydatów:

Read More

Wynagrodzenie za pracę

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Prawo nauczyciela do wynagrodzenia wynika z Karty nauczyciela, kodeksu pracy (art. 84-91) oraz z szeregu aktów, z których najważniejsze to:

– ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110, poz. 1255),

– rozporządzenie MEN z 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (DzU nr 39, poz. 455 z późn. zra.),

Read More

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

– 1. Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych, precyzujące powinności związane z wykonywaną przez niego pracą.

– 2. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych służbowych środków łączności, pojazdów służbowych, wyposażenia, pomieszczeń służbowych oraz innego mienia Szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, możliwe jest odstąpienie od tego zakazu.

Read More

Do obowiązków pracodawcy (dyrektora szkoły) należy:

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

– 1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków oraz z uprawnieniami,

– 2) organizowanie pracy w sposób umożliwiający wykorzystanie kwalifikacji pracowników oraz czasu pracy,

– 3) stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

– 4) właściwe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń i udostępnianie jej na życzenie pracownika,

Read More

Pracujący w nocy

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Pracownikowi przysługuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku na tydzień, obejmującego co do zasady niedzielę. Jedynie wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony przy pracy dozwolonej w niedzielę, tygodniowy odpoczynek może obejmować inny dzień niż niedziela.

Pracujący w nocy i wykonujący prace szczególnie niebezpieczne czy związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym nie mogą pracować ponad 8 godzin na dobę. Pracującym w nocy jest ten, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, lub ten, którego minimum % czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na tę porę.

Read More

Metodyka pracy sędziego

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

W celu umożliwienia stronom wzruszenia prawomocnego orzeczenia merytorycznego, wydanego z naruszeniem przepisów prawa lub rażąco sprzecznego z rzeczywistym stanem sprawy, kodeks dopuszcza – w ściśle określonych sytuacjach – możliwość wznowienia postępowania cywilnego i ponownego rozpoznania sprawy co do jej istoty.

W odróżnieniu od rewizji, jako zwyczajnego środka odwoławczego przysługującego od orzeczeń merytorycznych sądu pierwszej instancji wznowienie postępowania ma charakter nadzwyczajnego środka zaskarżenia, poza normalnym tokiem instancji.

Read More

Inen zadania natury procesowej

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Poza ogólnymi zadaniami natury procesowej przewodniczącemu – z tytułu kierownictwa rozprawą – przysługują ponadto szczególne uprawnienia natury porządkowej (w ramach tzw. policji sesyjnej sądu). Gdy natomiast sprawa jest rozpoznawana w składzie trzyosobowym, jest on także odpowiedzialny za prawidłowe kierowanie rozprawą i zapewnienie jej porządku (art. 42-47 u.s.p.).

Read More