Prawo do ekwiwalentu

14/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. urlop przyznaje się na dni pracy pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Urlop może więc być udzielany na każdy roboczy dla danej osoby dzień tygodnia, a więc również na niedzielę i święta. Metoda godzinowa udzielania urlopu oznacza, że dzień urlopu równa się 8 godzinom pracy. Osoba pracująca w wymiarze dobowym 12 godzin występująca o urlop w tym dniu będzie musiała liczyć się z faktem, że udzielony na ten dzień urlop pochłonie półtora dnia urlopu.

Read More

Płatne zwolnienie

12/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Płatne zwolnienie przysługuje też pracownikowi wezwanemu do stawiennictwa przez organ administracji publicznej, sąd, prokuraturę, policję. Nie należy się zapłata osobie oskarżonej lub obwinionej.

Usprawiedliwione nieobecności w pracy to: choroba własna, choroba członka rodziny wymagającego opieki, opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8, wypoczynek po nocnej podróży służbowej – do 8 godzin po jej zakończeniu.

Read More

Paragraf 5 rozporządzenia z 6 maja 2003 r.

10/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Art. 36, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty ustala, że szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, np. wicedyrektor.

Paragraf 5 rozporządzenia z 6 maja 2003 r. ustala, że stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:

Read More

Organ prowadzący szkołę

09/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając planowaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:

– 1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy z uwzględnieni zapisów art. 33 i 34 Kn.,

Read More

ODPRAWA RENTOWA, EMERYTALNA, POŚMIERTNA

08/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 36. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty lub emerytury Szkoła zapewnia odprawę w wysokości jedno-, dwu- łub trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy.

– 37. Pracownik, który otrzyma! odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

– 38. W razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od Szkoły odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika w Szkole i wynosi:

Read More

Odmowa przybicia może nastąpić z ważnych przyczyn (art. 991 k.p.c.), a mianowicie:

07/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– wskutek naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik przetargu (np. zaniechanie wywołania licytacji lub przeprowadzenie jej przed wyznaczoną godziną)

– gdy istnieją okoliczności powodujące umorzenie lub zawieszenie postępowania

– jeżeli stwierdzono brak zawiadomienia jednej ze stron lub uczestnika

Read More

Ocenę pracy ustala dyrektor

24/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

Ocenę pracy ustala dyrektor lub, w przypadku dyrektora, organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zapoznaniu nauczyciela (dyrektora) z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dniajej doręczenia, przysługuje:

– nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,

Read More

Ocena prawa (materialnego i procesowego)

24/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

Ocena prawa (materialnego i procesowego) ma pozostawać w bez-pośrednim związku z zakresem rozpoznania sprawy przez sąd rewizyjny z kolei wskazania tego sądu nie powinny zawierać apriorycznej oceny różnych kwestii, jakie wyniknąć mogą przy wydaniu nowego orzeczenia przez sąd pierwszej instancji (dotyczy to zwłaszcza oceny poszczególnych dowodów), natomiast powinny w razie potrzeby dotyczyć zakresu, w jakim możliwe i konieczne będzie korzystanie z materiału procesowego zebranego w poprzednim postępowaniu. Oceną prawną i wskazaniami sąd rewizyjny nie będzie także związany wówczas, gdy zajdzie zmiana stanowiących ich podstawę okoliczności faktycznych sprawy (gdy np. stan faktyczny zostanie odmiennie ustalony).

Read More

O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

18/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mówi ustawa z 4 marca 1994 r. (DzU nr 43, poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami i art. 53, ust. 1 i 2 Karty nauczyciela

– 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtówawniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Read More

Nauczyciel mianowany w okresie stażu powinien w szczególności:

18/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1) podejmować działania doskonalące warsztat i metody pracy, w tym doskona-lące umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

– 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

– 3) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podnoszących poziom szkoły.

Read More

NARUSZENIE REGULAMINU

18/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1. Za szczególnie rażące naruszanie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, mogące stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52, § 1, pkt 1 kp.), uznaje się w szczególności:

– 1) wykonywanie pracy lub świadczenie usług bez zezwolenia Szkoły na rzecz podmiotów wobec niej konkurencyjnych lub też prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie,

Read More

Kwestia dłużnika

17/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

Sąd wydaje postanowienie, w którym wezwie dłużnika do wykonania czynności w odpowiednio do tego wyznaczonym terminie, po bezskutecznym zaś upływie tego terminu wyda postanowienie, w którym:

– umocuje wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika

– przyzna od dłużnika wierzycielowi, na jego żądanie, sumę potrzebną do wykonania czynności.

Suma przyznana wierzycielowi na jego wniosek może zostać następnie przez sąd

Read More