Category Prawo w Polsce

Wygaśnięcie stosunku pracy

17/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem następuje zgodnie z przepisami prawa pracy w przypadku śmierci pracownika, nieusprawiedliwionego niezgło- szenia się do pracy w ciągu 7 dni (art. 74 kp.), niezgłoszenia powrotu do pracy po odbyciu służby wojskowej. Ponadto art. 26 Kn. ustala:

Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: – 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmo-wania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od uka-rania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego

Read More

Wymagania kwalifikacyjne obejmują:

15/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

– 2) wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

– 3) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi na-uczycielami,

Read More

Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi osobiście

13/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1. Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi osobiście lub osobie przez niego upoważnionej w formie pisemnej.

– 2. Na pisemny wniosek pracownika dyrektor szkoły może przekazać wynagrodzenie na wskazany przez tego pracownika rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

– 3. Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie określonej w rozdziale II działu trzeciego kodeksu pracy (art. 84-91 kp.).

Read More

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby

10/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby wynosi 80% podstawy wymiaru również w przypadku przebywania pracownika w szpitalu. Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS (powyżej 33 dni w roku) w przypadku pobytu pracownika w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru.

Wynagrodzenie za czas choroby wynosi 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy: – powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, – przypada podczas ciąży.

Read More

Zasiłek rodzinny

07/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Zasiłek rodzinny przysługuje, łącznie z dodatkami, rodzinom wychowują- cycm dzieci do lat 18, a jeżeli się uczą – do końca szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, a na dziecko niepełnosprawne, jeżeli się uczy – do 24 lat. W okresie zasiłkowym trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

– 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

Read More

Zasiłki

06/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o swojej nieobecności zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie pracy. Pracownik odpowiada materialnie za szkody poczynione w zakładzie pracy (art. 114 kp.). Pracodawcy przysługuje odszkodowanie równe wyrządzonej szkodzie, ale nie wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. W pełnej wysokości pracownik odpowiada za powierzone mu pieniądze, papiery wartościowe, narzędzia, środki transportu, odzież ochronną.

Read More

Sąd drugiej instancji nie jest związany granicami rewizji (wniosków i podstaw rewizyjnych):

20/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– w sprawach o prawa niemajątkowe, o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

– w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika (art. 4773 § 1 k.p.c.)

– w sprawach gospodarczych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z niedozwolonych praktyk monopolistycznych, z bezprawnego ograniczenia samodzielności podmiotu gospodarczego, z naruszenia ochrony środowiska lub z naruszenia przepisów dotyczących produkcji albo obrotu produktami złej jakości (art. 47920 k.p.c.).

Read More

Rozporządzenie to zdjęło z dyrektora obowiązek ustalenia

19/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wyjaśnia ono znaczenie szeregu pojęć, takich jak: przygotowanie pedagogiczne, kurs kwalifikacyjny, kierunek (specjalność) zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju zajęć, zakład kształcenia nauczycieli. Precyzuje wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli określonych typów szkół, zakładów i placówek. Szczególną uwagę zwraca się na kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Określa, kto może pracować na stanowisku na- uczyciela-logopedy, nauczyciela-psychologa, nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich czy nauczyciela-bibliotekarza. Szczególnie ważne są zapisy dotyczące nauczycieli języków obcych. Tu właśnie pojawia się możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w wymienionych w § 4 rozporządzenia szkołach i placówkach (przedszkolach, szkołach podstawowych i zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych) osoby, która legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II. W załączniku do rozporządzenia przedstawiono wykaz instytucji nadających świadectwa (certyfikaty) potwierdzające znajomość języków obcych na szczeblu podstawowym, zaawansowanym i biegłym.

Read More

Rozpatrując czas pracy nauczycieli

18/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Rozpatrując czas pracy nauczycieli, trzeba również uwzględnić sytuację łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. Do sytuacji takich powinno dochodzić wyjątkowo i tylko w przypadku, gdy nie ma innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty nauczyciela. Jeżeli jednak taki przy- padek występuje, w aktach prawa miejscowego jest możliwe ustalenie pensum proporcjonalnego do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin. Zasadę powyższą realizują podane na stronie internetowej MENiS przykłady (http://www.men.waw.pl/oświata/wynagradz/opinia_6.htm):

Read More

Reguły ograniczające dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron

17/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Reguły ograniczające dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron nie obowiązują w sprawach z zakresu prawa pracy wniesionych przez pracownika (art. 473 k.p.c.).

Istnieje obowiązek – z określonymi wyjątkami – przedstawienia na żądanie sądu dokumentu, który może stanowić dowód na fakt istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. W postępowaniu dowodowym należy oznaczyć termin i miejsce złożenia dokumentu (np. na następnej rozprawie lub w sekretariacie wydziału). W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powołania

Read More

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

16/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Na podstawie art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustala się regulamin wynagradzania.

– 1. Regulamin wynagradzania w Szkole ustala sposób, porządek oraz tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę.

– 2. Regulamin wynagradzania obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję czy rodzaj wykonywanej pracy.

Read More

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r.

15/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844) weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Zastąpiły one treści ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 28 grudnia 1989 r. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników będzie miał więcej barier utrudniających mu redukcję personelu. Wydłuża się procedura takich zwolnień, a odprawę trzeba wypłacić każdemu pracownikowi tracącemu w ten sposób pracę. Rzeczywiste zmniejszenie personelu przestaje być koniecznym warunkiem takich zwolnień. Pracodawca, likwidując czyjś etat, może przyjąć na jego miejsce inną osobę czy podwyższyć do pełnych etatów połówki dwóch innych osób. Nowa ustawa nie przewiduje wykluczenia prawa do odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Każdy zwalniany z tych powodów ma prawo do odprawy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudnionych gdzie indziej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osób z pozytywną decyzją ZUS o przyznaniu emerytury czy renty. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy w zakładzie, który dokonał zwolnienia. I tak, jeżeli wyniesie on:

Read More