Category Prawo w Polsce

Rozprawa rewizyjna

10/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Przebieg rozprawy, na której sąd drugiej instancji rozpoznaje rewizję, jest podobny do rozprawy przed sądem pierwszej instancji pewne natomiast odmienności wynikają głównie z celu postępowania odwoławczego, którym jest sprawdzenie legalności i zasadności zaskarżonego wyroku.

Po wywołaniu sprawy przewodniczący powinien sprawdzić obecność stron, których niestawiennictwo nie nadaje’rozprawie charakteru zaoczno- ści przy czym odbywa się ona bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, a zatem postępowanie rewizyjne nie może zostać zawieszone wskutek ich niestawiennictwa (art. 378 k.p.c.).

Read More

Orzeczenie sądu rewizyjnego

05/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Forma orzeczenia sądu drugiej instancji zależy przede wszystkim od trybu postępowania, w jakim zostało wydane zaskarżone orzeczenie. W procesie sąd ten rozstrzyga sprawę wyrokiem, a w postępowaniu nieprocesowym – postanowieniem. Natomiast postanowienie zostaje wydane w razie uchylenia orzeczenia na posiedzeniu niejawnym z powodu nieważności postępowania, jak również wtedy, gdy sąd rewizyjny (także po przeprowadzeniu rozprawy) uchyla wyrok i odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Na posiedzeniu niejawnym sąd rewizyjny nie może ani oddalić rewizji, ani wydać postanowienia reformatoryjnego w razie zatem stwierdzenia, że nie zachodzi nieważność postępowania albo że poza nieważnością mają zastosowanie inne jeszcze podstawy rewizyjne, powinno nastąpić wyznaczenie rozprawy (art. 376 i 377 k.p.c.).

Read More

Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji

03/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Zalecenie, że środek odwoławczy – po pozytywnym sprawdzeniu jego dopuszczalności – powinien zostać rozpoznany przez sąd drugiej instancji bez uzasadnionej zwłoki, odnosi się w szczególności do zażalenia, ponieważ rozstrzygnięcie objętych nim kwestii, najczęściej o charakterze incydentalnym, przedłuża postępowanie w sprawie co do jej istoty.

Read More

Forma orzeczenia sądu po ponownym rozpoznaniu sprawy

03/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Jeśli chodzi o formę orzeczenia sądu po ponownym rozpoznaniu sprawy, to stosuje się tu ogólne reguły dotyczące orzeczeń (art. 316 i 354 k.p.c.). Tak więc sąd pierwszej instancji oddali skargę wyrokiem, natomiast uwzględniając ją, zmieni zaskarżony wyrok, są to bowiem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. W innej natomiast sytuacji może zostać wydane postanowienie uchylające wyrok i odrzucające pozew lub umarzające postępowanie.

Read More

Komu nie przysługuje zażalenie?

01/02/2012 Prawo w Polsce  No comments

Wyjątkowo zażalenie nie przysługuje od postanowień sądów wojewódzkich, wydanych w sprawach, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych (art. 477 8 k.p.c.).

W postępowaniu nieprocesowym przysługuje zażalenie na „inne” postanowienia, poza orzekającymi co do istoty sprawy, takie jak:

– postanowienie odmawiające dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestnika (art. 510 § 1 k.p.c.)

Read More

Inen zadania natury procesowej

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Poza ogólnymi zadaniami natury procesowej przewodniczącemu – z tytułu kierownictwa rozprawą – przysługują ponadto szczególne uprawnienia natury porządkowej (w ramach tzw. policji sesyjnej sądu). Gdy natomiast sprawa jest rozpoznawana w składzie trzyosobowym, jest on także odpowiedzialny za prawidłowe kierowanie rozprawą i zapewnienie jej porządku (art. 42-47 u.s.p.).

Read More

Pracujący w nocy

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Pracownikowi przysługuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku na tydzień, obejmującego co do zasady niedzielę. Jedynie wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony przy pracy dozwolonej w niedzielę, tygodniowy odpoczynek może obejmować inny dzień niż niedziela.

Pracujący w nocy i wykonujący prace szczególnie niebezpieczne czy związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym nie mogą pracować ponad 8 godzin na dobę. Pracującym w nocy jest ten, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, lub ten, którego minimum % czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na tę porę.

Read More

Wynagrodzenie za pracę

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

Prawo nauczyciela do wynagrodzenia wynika z Karty nauczyciela, kodeksu pracy (art. 84-91) oraz z szeregu aktów, z których najważniejsze to:

– ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110, poz. 1255),

– rozporządzenie MEN z 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (DzU nr 39, poz. 455 z późn. zra.),

Read More

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

– 1. Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych, precyzujące powinności związane z wykonywaną przez niego pracą.

– 2. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych służbowych środków łączności, pojazdów służbowych, wyposażenia, pomieszczeń służbowych oraz innego mienia Szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, możliwe jest odstąpienie od tego zakazu.

Read More

Metodyka pracy sędziego

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

W celu umożliwienia stronom wzruszenia prawomocnego orzeczenia merytorycznego, wydanego z naruszeniem przepisów prawa lub rażąco sprzecznego z rzeczywistym stanem sprawy, kodeks dopuszcza – w ściśle określonych sytuacjach – możliwość wznowienia postępowania cywilnego i ponownego rozpoznania sprawy co do jej istoty.

W odróżnieniu od rewizji, jako zwyczajnego środka odwoławczego przysługującego od orzeczeń merytorycznych sądu pierwszej instancji wznowienie postępowania ma charakter nadzwyczajnego środka zaskarżenia, poza normalnym tokiem instancji.

Read More

W przypadku szkół lub placówek nowo utworzonych

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

W przypadku szkół lub placówek nowo utworzonych skład komisji określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Tekst ogłoszenia o konkursie powinien zawierać:

– wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r.:

– wykaz dokumentów, jakie powinny być złożone przez kandydatów:

Read More

Do obowiązków pracodawcy (dyrektora szkoły) należy:

01/01/1970 Prawo w Polsce  No comments

– 1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków oraz z uprawnieniami,

– 2) organizowanie pracy w sposób umożliwiający wykorzystanie kwalifikacji pracowników oraz czasu pracy,

– 3) stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

– 4) właściwe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń i udostępnianie jej na życzenie pracownika,

Read More