Zasiłek pielęgnacyjny

03/03/2020 Prawo w Polsce  No comments

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym, finansowanym z budżetu państwa, wypłacanym niezależnie od zasiłku rodzinnego. Przysługuje dziecku w wieku do 16 lat, które ze względu na stan zdrowia wymaga stałej opieki innej osoby. Jeżeli dziecko uczy się w szkole i spełnia warunki, może otrzymywać zasiłek do 24 roku życia. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, a niesprawność ta powstała w wieku uprawniającym do dodatku rodzinnego, tj. przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostatniej waloryzacji rent i emerytur (w 2004 r. – 142 zł). Ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek uprawnionego, jego przedstawiciela lub pracownika socjalnego. Zasiłek wypłacają pracodawcy (zatrudniający ponad 5 pracowników) bądź oddział ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone dla osób rezygnujących z aktywności zawodowej w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 lat lub starszemu, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przysługuje osobie sprawującej prawną opiekę nad dzieckiem, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł (w 2004 r.) i wynosi na 2004 r. 420 zł miesięcznie. Za osobę uprawnioną opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych czy renty inwalidzkiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>